Verzekering

De verzekering geldt voor wie de Afsprakennota ondertekent; ze dekt de ongevallen die vrijwilligers kunnen overkomen tijdens de uitvoering van hun activiteiten in opdracht van Autonoom vzw, met inbegrip van de ongevallen op de weg van en naar de activiteiten (wat deze laatste betreft: alleen de burgerlijke aansprakelijkheid en de eigen lichamelijke schade, 'geen omnium')

- burgerlijke aansprakelijkheid (per gebeurtenis)
voor max 12.394.676,24 EUR
- lichamelijke schade
voor max 619.733,81 EUR
- materiële schade inclusief deze veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water, voor max 247.894,52 EUR

lichamelijke ongevallen
medische kosten ten belope van 1 x barema arbeidsongevallen, met max. per slachtoffer 26.410,73 EUR
- overlijden 184.875,11 EUR
- blijvende invaliditeit
316.928,76 EUR
- tijdelijke invaliditeit 23.769,66 EUR
- gerechtelijke bescherming 12.394,68 EUR